“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh


Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 25/01/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 26/01/2019 10:37
Về việc Triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND quận Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Quyết định sô 06/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 25/09/2018 10:34
Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021