"Cán bộ công chức là công bộc của dân", "Chúng tôi cam kết tận tình phục vụ nhân dân quận Hồng Bàng"

Xin ý kiến
dự thảo văn bản

Danh sách dự thảo, văn bản xin ý kiến nhân dân

Tiếp nhận
ý kiến nhân dân

Mọi ý kiến của người dân đều được chúng tôi lắng nghe và phản hồi.

Thông tin giải quyết
phản ánh, kiến nghị

Lượt truy cập: 1104
Trực tuyến: 5