"Cán bộ công chức là công bộc của dân", "Chúng tôi cam kết tận tình phục vụ nhân dân quận Hồng Bàng"
Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND quận

Thời gian 22/04/2019 09:52

Ban Pháp chế

Thời gian 21/04/2019 22:40

Ban Kinh tế - Xã hội

Thời gian 21/04/2019 22:23


Lượt truy cập: 1104
Trực tuyến: 5