“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tổ chức bộ máy

KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Thời gian 21/01/2021 08:07
Trong 2 ngày 24, 25-12, HĐND quận Hồng Bàng khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14 để đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; xác định nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND quận sử dụng hệ thống phần mềm internet “không giấy tờ”, các đại biểu sử dụng văn bản điện tử và biểu quyết trên môi trường mạng. 

Thường trực HĐND quận

Thời gian 22/04/2019 09:52

Ban Pháp chế

Thời gian 21/04/2019 22:40

Ban Kinh tế - Xã hội

Thời gian 21/04/2019 22:23


Lượt truy cập: 1111371733
Trực tuyến: ...