“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND quận

Thời gian 22/04/2019 09:52

Ban Pháp chế

Thời gian 21/04/2019 22:40

Ban Kinh tế - Xã hội

Thời gian 21/04/2019 22:23


Lượt truy cập: 1111300318
Trực tuyến: ...