"Cán bộ công chức là công bộc của dân", "Chúng tôi cam kết tận tình phục vụ nhân dân quận Hồng Bàng"

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:44
Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:42
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 25/01/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 26/01/2019 10:37
Về việc Triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND quận Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 22/12/2018 10:31
Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:28
Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:25
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 11:01
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016-2020)

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 10:57
Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 10:56
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019