“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí MinhNghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:42
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:25
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 11:01
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016-2020)