“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Xin ý kiến
dự thảo văn bản

Danh sách dự thảo, văn bản xin ý kiến nhân dân

Tiếp nhận
ý kiến cử tri

Mọi ý kiến của người dân đều được chúng tôi lắng nghe và phản hồi.

Thông tin giải quyết
phản ánh, kiến nghị

Lượt truy cập: 1111547293
Trực tuyến: ...