“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 22/12/2018 10:31
Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:28
Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:25
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 11:01
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016-2020)

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 10:59
Quyết định phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất)

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 10:57
Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 19/12/2018 10:56
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Hồng Bàng

Thời gian 18/12/2018 09:16
Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Hồng Bàng

Thời gian 18/12/2018 09:14
Về miễn nhiệm Ủy viên UBND quận

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018

Thời gian 18/12/2018 09:11
Quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất)