“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 05/07/2018 10:52
Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 04/07/2018 10:50
Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2018

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 04/07/2018 10:48
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước Quận Hồng Bàng năm 2017

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 04/07/2018 10:46
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 04/07/2018 10:43
Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021