“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018

Thời gian 22/12/2017 09:22
Về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018