“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:44
Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:42
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 25/01/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 26/01/2019 10:37
Về việc Triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND quận Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021