“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh

Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 02/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 03/10/2018 10:41
Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 01/10/2018 10:39
Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 01/10/2018 10:37
Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 27/09/2018 10:36
Thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định sô 06/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 25/09/2018 10:34
Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021