“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Ban Pháp chế

Chức năng, nhiệm vụ Ban Pháp chế

Thời gian 28/05/2019 20:57

Lượt truy cập: 1111371751
Trực tuyến: ...